Mindspace

Driftinfo: Videosamtal med Acano-klienten har förändrade krav på portregler i brandväggar vilket kan orsaka ex nedkopplade möten. Våra kunders IT-ansvariga skall ha fått denna info med förhoppning om snabba åtgärder. Videomöten direkt från webbläsare fungerar som tidigare. Läs mer på https://mindspace.maxdesk.com/user/viewarticle/7984

Stäng support

Kontakta Vår support

0771-11 08 11

Mindspace Online Helpdesk

Via Mindspace Helpdesk kan du registrera och följa supportärenden, eller hitta lösningen direkt genom att söka i vår breda Knowledge Base.

Låt oss genast få hjälpa Er

Kontakta oss via formulär

Mindspace Cloud® – VaaS powered by Mindspace Group

Mindspace Group har sedan 2010 investerat i marknadsledande teknologi och erbjuder våra kunder  mötestjänster från plattformen vi valt att kalla Mindspace Cloud. Konceptet Mindspace Cloud gör valet av VaaS (Video as a Service) koncept enkelt. Vi har helt enkelt valt att inkludera alla funktioner kunden kan tänkas vara i behov av och dessutom till en marknadsledande kostnad. Vi hjälper Er att dimensionera lösningen efter rådande behov. Statistik och underbyggda underlag gör det enkelt att motivera investeringen och sedermera även utöka lösningarna i takt med att användandet påvisat ökar. Vi vet också att verksamheterna behöver stöd när videomöten skall implementeras och har därför också verksamhetsutveckling som en naturlig del av repertoaren. Vi hjälper ledningen att resursplanera projektet och att skapa de nödvändiga incitament och den uppföljning som erfordras för att investeringen i slutänden skall ha skapat lönsamhet och nytta.

Möteskonceptet Mindspace Cloud har ett av marknadens bredaste utbud:

 • Flerpartsmöten i högsta kvalitet enligt UC standard H323 och SIP
 • Funktion mot Microsoft OCS/Lync
 • Inkluderar telefonifunktion och fri tjänst för telefonkonferenser**
 • Fritt antal deltagare från PC/Mac/iOS/Android
 • Inspelning och streaming i högsta kvalitet
 • Användarutbildningar
 • Kalenderintegration och mötesbokning via webben
 • Företagets egen profil på användargränssnitten
 • Samtalskryptering enligt AES standard
 • Videoväxel – Ni behöver bara en publik IP-adress oavsett antal videosystem
 • Videoproxy – alla samtal initieras från insidan av brandväggen vilket bibehåller full IT-säkerhet
 • Verksamhetsutveckling – uppstartsmöte lett av expert från
 • Katalogtjänsten Seevia för enkelhet och sökbarhet*
 • Användarstatistik*
 • Uppgradering av videosystem*
 • Användarsupport*
 • Driftövervakning med larmeskalering*
 • Try & buy – prova fritt i 1 månad

 

*Ingår vid nyanskaffning av videosystem. Kostnad tillkommer vid förvaltning av redan befintliga videosystem.

**lokaltaxa för telefonsamtalet belastas kunden

Utbudet i Mindspace Cloud®

 • Det virtuella mötesrummet

  Se mötestjänster för resfria möten som ett konferensbord med antal platser anpassat efter sammanhanget. Varje stol kan nyttjas av användare med någon form av kommunikationsverktyg tillhanda. Mötesplattformens förmåga att översätta olika protokoll för kommunikation gör att det inte har någon betydelse vilket verktyg du har eller vilket märke det har. Det virtuella konferensrummet är den gemensamma nämnaren för alla mötestjänster avseende videokommunikation. Det virtuella rummet knyter ihop valfritt antal deltagare med olika förutsättningar i ett och samma möte med ljud och bild. Rummets storlek, funktioner och kapacitet dimensioneras efter kundens rådande behov och utökas eller reduceras löpande i takt med bolagets nyttjande. Flexibiliteten i kombination med att Mindspace Cloud står för service och underhåll utan krav på kundens egna personella resurser gör mötestjänster till en överlägsen investering jämfört med egenanskaffad teknik. Mötesplattformen uppdateras fortlöpande och riskerar aldrig att bli föråldrad eller funktionsbegränsad till skillnad från att i egen regi förvalta den centrala tekniken.

 • Mobila användare - BYOD (Bring Your Own Device)

  Unikt med Mindspace Cloud virtuella mötesrum är att våra kunder får med funktion för mobil video utan kostnad. Mervärden som är kostnadsfria är programvara ("klienter") både för datorer, smartphones och surfplattor. Operativsystem som stöds är PC, Mac, Android och iOS. Denna licensfria modell göra att våra kunder kan sprida funktioner till hela personalstyrkan samt bjuda in obegränsat antal gästanvändare utan svårbedömda investeringar. Den begränsande faktorn med licensfri programvara är att det måste finnas plats i det virtuella mötesrummet. När platserna man förfogar över i mötesrummen blir för få är det enkelt och skalbart att utöka tjänsten med en deltagarplats åt gången. Man betalar således aldrig för tjänster man inte utnyttjar. Testa våra licensfria "videoklienter" utan kostnad. Följ länken nedan.

 • ISDN- & telefondeltagare

  Plattformen har stöd för den tidigare analoga standarden för videokonferenser, H.320. Denna standard går under benämningen ISDN och används fortfarande frekvent i globala sammanhang. Tack vare vårt stöd för den analoga tekniken har vi också funktion för vanlig telefoni. Det innebär att den som inte har möjlighet att delta via internet-uppkoppling fortfarande kan ringa in till mötesplattformen och kommunicera med de övriga deltagarna. Faktum är att Mindspace Cloud som ett mervärde är en konkurrenskraftig plattform även ur aspekten prisvärda telefonkonferenser.

 • Inspelning och streaming

  Få ut maximalt av Era möten. När budskapet är brett, låt alla ta del av mötet passivt över Internet. Åhörare med tillgång till dator eller Smartphone kan enkelt ta del av mötet och även interaktivt ställa frågor till föreläsaren via inbyggd chat-funktion. Än mer användbart är möjligheten att spela in mötet då man enkelt i efterhand kan reprisera informationen. Självklart kan man kombinera dessa möjligheter, dvs både spela in mötet och sända det Live över Internet. Och lika självklart skyddar vi innehållet med kryptering och olika behörighetsnivåer för bibehållen sekretess. Potentialen är påtaglig, endast enklare riktlinjer och strategier krävs för att nå nya nivåer beträffande företagets interna och externa kommunikation. Marknadsavdelningen får extra slagkraft till små medel, ledningen kan förtydliga sina budskap och helt nya möjligheter för kompetensutveckling skapas i bolaget.

 • Brandväggslösningar - Firewall Traversal

  Med Mindspace Cloud tjänster för enkel och säker brandväggspassage bibehålls sekretessen enligt branschens föreskrivna säkerhetsstandard. Denna tjänst förenklar också hanteringen av publika IP-adresser som både är kostnadsdrivande och många gånger en bristvara. Oavsett hur många videosystem som skall implementeras krävs endast en publik adress för samtliga system för kommunikation med externa tjänster och motparter.

 • Central adressbok

  En faktor som avgör hur lyckad en satsning på videomöten blir hur pass enkelt det är att nå den man vill kommunicera med. Hur många telefonsamtal skulle man genomföra per dag om vare sig adressboken i telefonen eller söktjänster på nätet fanns tillgängliga? Förmodligen en bråkdel av det antal man ringer när tillgängligheten är en självklarhet. På samma grunder måste adressboken i Era videosystem alltid hållas ajour och uppdateras med nya affärskontakter. Med vår tjänst för en gemensam adressbok inom företaget är denna devis enkel att förverkliga och underhålla.

 • Kalenderintegration

  För att kunna samordna bolagets resurser för möten, såväl fysiska som virtuella konferensrum krävs enkela och centraliserade hjälpmedel för detta. Det självklara svaret på detta behov är att integrera videosystemens kalenderhantering med Era befintliga bokningsförfaranden. Oavsett om Ni använder Outlook, Notes eller någon webbaserad lösning kan vi erbjuda bokning av videosystem och virtuella mötesrum i Era befintliga gränssnitt.

 • Microsoft Lync- och IBM Sametime integration

  Unified Communication och Molntjänster är i viss mån slitna begrepp. Men inte funktionerna och syftet som gömmer sig i terminologin. UC har tagit ett stort kliv i rätt riktning tack vare plattformar som Microsoft Lync & IBM Sametime och kan utgöra det samlingsnav som är nödvändigt för att lyckas sy ihop olika kommunikationsverktyg under gemensam flagg. På flaggan står det SIP samt en ny mer öppen syn på samverkan med gemensam utveckling och kompabilitet i blickfånget. UCIF är ett klart lysande exempel på vad marknaden idag i rask takt är på väg, www.ucif.org.

  Tack vare utökad kompabilitet och automatiserad och intelligent teknologi kan Unified Communication ses som mycket slagfärdigt och en avgörande faktor för effektivt företagande och således en konkurrensfaktor att ta på högsta allvar.

  Genom enkel federation mellan våra kunders interna kommunikationsplattformar och vår mötesplattform blir traditionell och publik videokommunikation en naturlig och sömlös del av kommunikationsutbudet. Gränserna mellan olika protokoll för resfria möten suddas ut, en Lync/Sametime-användare kan helt plötsligt kommunicera med vilket fristående videosystem som helst, oavsett var i världen motparten befinner sig.

 • Användarutbildningar

  En grundutbildning ingår alltid då vi installerar videosystemen. Vi skräddarsyr även uppföljande insatser som ofta är en avgörande faktor för hur positivt intrycket av resfria möten i slutändan blir. Med små medel kan man tydligt förbättra nyttjandegraden på Era videosystem. Förhållningsregler och enklare instruktioner ger mätbart förbättrade upplevelser och en positiv anda kring videomöten. Så kallade superanvändare på varje ort utbildas och ger kollegorna den trygghet som krävs för att kliva över tröskeln och dra nytta av det fantastiska verktyg som resfria möten utgör. Dessa superanvändare får fördjupad utbildning och kan därigenom också vara ambassadörer och uppmuntra kollegorna att ta vara på möjligheterna, inte minst för ökad trivsel och minskad stress på det personliga planet.

 • Support & Helpdesk

  Mindspace erbjuder egen Helpdesk med svensk och engelsktalande personal. Helpdesk utgör första kontaktyta vid behov av användarhjälp och teknisk rådgivning. Helpdesk genomför en enklare felsökning och besitter mycket god kunskap i tillämpning av våra lösningar. De problem som Helpdesk inte kan lösa under pågående samtal slussas vidare till våra tekniker för djupare felsökning. Vid påvisat fel på hårdvara inleds handläggning av våra utbytesgarantier. Helpdesk hanterar även initiering av möten, förbokade möten och tilläggstjänster som inspelning och streaming då manuell support för detta önskas. Vi finns alltid till hands via 0771-11 08 11 och support@mindspace.se för mejl och videosamtal.

 • Serviceavtal - Mindcare

  Låt oss ha stenkoll på Era videosystem. Vi kan då se till att systemen alltid har korrekt konfiguration, tillgång till nätverk och har senaste funktioner tillgängliga genom tillverkarnas uppgraderade mjukvaror. En viktig faktor som uppmuntrande incitament och inverkande på lyckade investeringar är illustrativ statistik över hur resfria möten tillämpas och vilka effektiviseringar som de facto gjorts. Vi tillhandahåller den statistik Ni önskar och distribuerar lättolkad information till de mottagare som är betjänta av informationen.

 • Projektstöd & Rådgivning

  Att implementera videomöten i en organisation kräver incitament och någon som promotar de nya möjligheterna. Det finns ett antal olika faktorer som främst inverkar på hur väl lösningarna används i den operativa verksamheten. Vi förordar att man utser någon i personalen som uttalat blir huvudsaklig ambassadör för videomöten i företaget. Vi bidrar med att utbilda användare och "super-användare" för största möjliga mottaglighet. Skulle Ni ändå vilja att vi även tar hand om projektering och informationsflöden som gör att satsningen får bästa utfall kan vi även på konsultbasis tillhandahålla pådrivare och video-ambassadörer. Eller om Er egen ambassadör vill ha hjälp med att planera olika faser och intern marknadsföring kan vi bistå med vår erfarenhet och expertis.

 • Katalogtjänsten Seevia® - search and see

  Den första regelrätta opartiska "Gula sidorna" för videokommunikation. Förutom att denna tjänst gör det enklare att kommunicera med affärskontakter utanför bolagets interna gränser förenklar Seevia dessutom radikalt hur tillgängligt och enkelt det är att koppla upp ett samtal. Oavsett vilket system eller verktyg du avser att använda initierar Du samtalet mycket enkelt med hjälp av din laptop, smartphone eller surfplatta, alltid med samma igenkännande och enkla gränssnitt.

 • Try & Buy

  Finns Era visioner och önskningar beträffande resfria möten definierade i organisationen? Kanke är Ni bara osäkra på momentet att gå från teori till praktik? Ingen lösning är bättre än hur den upplevs på plats i kundens rättmätiga miljö. Vi erbjuder Er att provsmaka vårt utbud för att försäkra Er om det resfria mötets slagkraft. Hör av Dig genom att ringa, mejla eller fylla i kontaktformuläret via förstasidan.